status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny


Status prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1) wojewoda kujawsko-pomorski przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2) komendant powiatowy (miejski) Policji,
3) komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy realizuje zadania określone w ustawach.

Zakres działania i strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy określają:

1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji – z późn. zm.
2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2006 r. – z późn. zm.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

- w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji,
- w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji

Metryczka

Data publikacji 25.09.2008
Data modyfikacji 19.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Świerska
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski
do góry