aaaaa - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne
Z dniem 29 grudnia 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r(Dz. U. 2011r.,nr 204, poz. 1195), która wprowadziła nowy tryb udostepniania informacji -do ponownego wykorzystania.

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.


Jak rozumieć pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

Zgodnie z art. 23a. 1. ustawy, "wykorzystywanie informacji przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3(cyt. ustawy), niezależnie od sposobu jej utrwalenia(w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizulanej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjncyh, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla ktorego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej...".


Główne założenia nowelizacji:
bezwnioskowe udostępnianie informacji w Biuletynach Infomacji Publicznej
udostępnianie informacji publicznej w centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (uwaga! ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012r.)
inne sposoby

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

1) w przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

2) wnioskodwaca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 ul. Zamkowa 13
 87-300 Brodnica


 e-mail: bip-brodnica@bg.policja.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Metryczka

Data publikacji 16.01.2013
Data modyfikacji 16.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Michałowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół ds Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski

Nawigacja

do góry