Informacje dotyczące Petycji - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące Petycji

 

 

Co to jest petycja?

  • Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami .
  • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
  • Petycje to:
    • indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
    • postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
      z ich kompetencjami.

Petycje mogą składać m.in.:

  • obywatel lub grupa obywateli,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
  • przedsiębiorcy. 

Petycje można składać do:

  • władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
  • organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

  • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
  • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
  • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
  • przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
  • petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
  • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
  • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji:

  • żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
  • w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
  • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
  • adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
  • nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Obowiązki adresata petycji:

  • adresat petycji, który nie jest władny ją rozpatrzyć musi ją przesłać do właściwego podmiotu w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia,
  • zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji,
  • zawiadamia autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia,
  • corocznie, do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 

Niezbędne elementy petycji:

  • nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
  • wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
  • złożenie podpisu,
  • dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Dane osobowe autorów petycji:

  • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
  • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
  • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
    • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
    • miejsce zamieszkania albo siedzibę,
    • adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

Jak złożyć petycję do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy

 

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 04.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Michałowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Michałowski Zespół ds Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Michałowski
do góry